Home Trung Học Phổ ThôngLớp 12Hóa học 12 Một số câu hỏi bài tập trắc nghiệm lipit thường gặp

Một số câu hỏi bài tập trắc nghiệm lipit thường gặp

by admin

Chuyên đề về lipit là một chuyên đề không thể thiếu trong chương trình ôn thi trung học phổ thông cũng như ôn thi đại hoc. Dưới đây chúng tôi giới thiệu với các bạn học sinh một số bài tập trắc nghiệm lipit để các bạn tham khảo củng cố kiến thức.

1/ Bài tập trắc nghiệm lipit chuyên đề lý thuyết

 Câu 1: Hãy tìm câu sai. Giữa 2 hợp chất lipit và este của 1 ancol với axit đơn chức thì khác nhau về:

 1. gốc axit có trong phân tử
 2. gốc axit của lipit phải là gốc của axit béo
 3. gốc ancol của lipit cố định là của glixerol
 4. bản chất của liên kết trong phân tử

Câu 2: Lipit là gì? :

 1. Là hợp chất hữu cơ có chứa các phân tử C, H, O, N
 2. Là trieste của axit béo và glixerol
 3. Là hợp chất este của axit béo và ancol đa chức
 4. Là trieste của axit hữu cơ và glixerol

Câu 3: Cho biết thành phần của axit béo có trong Chất béo lỏng:

 1. Thành phần chủ yếu là các loại axit béo chưa no
 2. Thành phần chủ yếu là các loại axit béo no
 3. Thành phần chỉ chứa duy nhất các loại axit béo chưa no
 4. Không xác định được thành phần

Câu 4: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

 1. Lipit là hợp chât este của glixerol với các axit béo.
 2. Ở động vật thì lipit  tập trung nhiều trong các mô mỡ còn ở thực vật  thì lipit tập trung nhiều trong các hạt,quả…
 3. Khi ta đun nóng glixerol với các axit béo và có HSO4,đặc làm chất xúc tác ta thu được lipít.
 4. Axit panmitit và axit stearic là các axit béo chủ yếu ta thường gặp trong thành phần của lipít có trong các loại hạt, quả

Câu 5: Cho biết các nhận định sau nhận định nào đúng:

 1. Lipit là chất béo.
 2. Lipit là tên gọi chung của dầu mỡ động và thực vật.
 3. Lipit là hợp chất este của glixerol với các axit béo.
 4. Lipit là các hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, nó không thể hoà tan trong nước nhưng hoà tan được trong các dung môi hữu cơ không phân cực. Lipit bao gồm chất béo, sáp và sterit hay photpholipit

Câu 6: Nhận định đúng khi nói về lipit?

 1. Lipit có trong tế bào sống
 2. Lipit tan trong các dung môi hữu cơ như là: ete, clorofom…
 3. Lipit bao gồm các loại như chất béo, sáp, steroit, …
 4. Cả a, b, c

Câu 7: Ta thường thấy dầu thực vật ở trạng thái lỏng vì:

 1. Nó chứa chủ yếu các gốc là axit béo, no
 2. Nó chứa hàm lượng khá lớn là các gốc axit béo không no
 3. Nó chứa chủ yếu là các gốc axit thơm
 4. 1 lí do khác

Câu 8: Trong các loại dầu nào sau đây dầu nào không phải là este của axit béo và glixerol:

 1. Dầu vừng (hay dầu mè)
 2. Dầu lạc (hay dầu đậu phộng)
 3. Dầu dừa
 4. Dầu bôi trơn

Câu 9: Cho biết mỡ tự nhiên là:

 1. Hợp chất este của axit panmitic và đồng đẳng của nó
 2. Là muối của axit béo
 3. Là các triglixerit của các loại axit béo khác nhau
 4. Hợp chất este của axit oleic và đồng đẳng của nó …

Câu 10: Cho biết công thức của lipit?

 1. C3H5(OCOC4H9)3
 2. C3H5(COOC15H31)3
 3. C3H5(OOCC17H35)3
 4. C3H5(OCOC17H33)3

Câu 11: TNPT 2010 : Chất nào sau đây không phải là axit béo

 1. axit axetic.
 2. axit stearic.
 3. axit panmitic.
 4. axit oleic.

Câu 12: Khi xà phòng hóa hoàn toàn 1 trieste X bằng dung dịch NaOH ta thu được 9,2 g glixerol và 83,4 g muối của 1axit béo no B.  vậy chất B là

 1. axit axetic.
 2. axit panmitic.
 3. axit oleic.
 4. axit stearic.

Câu 13: Cho biết có bao nhiêu trieste của glyxerol có chứa đồng thời ba gốc axit C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH?

 1. 2.
 2. 3.
 3. 4.
 4. 5.

Câu 14: Cho Glyxerol và axit béo C17H35COOH có thể tạo được bao nhiêu este đa chức?

 1. 2.
 2. 3.
 3. 4.
 4. 5.

Câu 15: Dầu mỡ ( của thực phẩm) để lâu bị ôi thiu nguyên nhân do:

 1. Do chất béo bị vữa ra.
 2. Do chất béo bị thủy phân với nước trong môi trường không khí.
 3. Do bị vi khuẩn tấn công.
 4. Do chất béo bị oxi hóa chậm bởi oxi trong không khí.

 Câu 16.  Để biến 1 số dầu thành mỡ rắn, hoặc là bơ nhân tạo người ta cần thực hiện quá trình nào sau đây?

 1. Làm lạnh
 2. Xà phòng hóa.
 3. Hiđro hóa (có xúc tác Ni)
 4. Cô cạn ở nhiệt độ cao.

Câu 17. Từ hai axit béo là axit stearic, axit panmitic và glixrol ta có thể tạo được ra bao nhiêu triglixerit?

 1. 5
 2. 6
 3. 3
 4. 4

 Câu 18. Xác định công thức nào là của chất béo:

 1. C3H5(COOC17H35)
 2. C3H5(COOC15H31)3
 3. C3H5(OCOC4H9)3                 
 4. C3H5(OCOC17H33)3

Bài tập trắc nghiệm lipit trong đề thi tốt nghiệp 2012 :

Câu 19: Chất hợp chất X có CTCT là CH2=CH – COOCH3 . Xác định tên gọi của X là

 1. propyl fomat.
 2. etyl axetat.
 3. metyl axetat
 4. metyl acrylat.

Câu 20: Cho biết chất nào sau đây tác dụng với dd NaOH sinh ra glixerol?

 1. Triolein.
 2. Metyl axetat.
 3. Glucozơ.
 4. Saccarozơ.

Câu 21: Trong điều kiện thích hợp, 2 chất phản ứng với nhau tạo ra metyl format là

 1. HCOOH và NaOH.
 2. HCOOH và CH3OH.
 3. HCOOH và C2H5NH2.
 4. CH3COONa và CH3OH.

Câu 22: Trong các chất sau chất nào không tham gia phản ứng trùng hợp?

 1. CH2= CH2                                
 2. CH=CH–CH = CH2
 3. CH– CH3                                 
 4. CH2=  CH – Cl

Câu 23: Etyl fomat có CTCT là

 1. HCOOC2H5.
 2. CH3COOC2H5.
 3. CH3COOCH3.
 4. HCOOCH3.

Câu 24: Cho biết chất phản ứng với dd NaOH tạo ra CH3COONa và C2H5OH là

 1. CH3COOCH3.
 2. C2H5COOH.
 3. HCOOC2H5.
 4. CH3COOC2H5.

mot so bai tap trac nghiem lipit thuong gap

2/ Bài tập trắc nghiêm lipit

 Câu 1: Trong lipit chưa tinh khiết có lẫn 1t lượng nhỏ axit cacboxylic tự do. Cho số mg dung dịch KOH cần đủ để trung hòa các loại axit béo tự do có trong 1 g chất béo đó được gọi là chỉ số axit của chất béo đó. Vậy khối lượng dung dịch KOH 20% cần để trung hòa hết 4g chất béo có chỉ số axit bằng 7:

 1. 280 mg.
 2. 140 mg.
 3. 70 mg.
 4. 56 mg.

Câu 2: Cho 0,25 mol dung dịch NaOH vào 20g lipit trung tính và nước đun lên. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta thu được 1 hỗn hợp có tính bazơ. Muốn trung hòa dung dịch bazo này ta phải dùng 0,18 mol HCl. Tính khối lượng NaOH cần để  xà phòng hóa 1 tấn chất béo này

 1. 350 kg.
 2. 35 kg.
 3. 140 kg.
 4. 70 kg.

Câu 3. Khi xà phòng hóa a gam triglixerit (X) bằng 1 lượng vừa đủ NaOH ta thu được 0,5 mol glixerol và 459 gam xà phòng. Hãy tính a?

 1. 445 gam
 2. 442 gam
 3. 444 gam
 4. 443 gam .

 Câu 4.  Sau khi xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo ta cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Khi cô cạn dd sau phản ứng ta thu được 1 khối lượng xà phòng là:

 1. 18,24 gam
 2. 18,38 gam
 3. 17,80 gam
 4. 16,68 gam

Đề thi tốt nghiệp 2012 :

Câu 5: Cho hợp chất Este X có CTPT là C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dd NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn ta thu được m gam muối. Tính giá trị của m là

 1. 10,2.
 2. 15,0.
 3.  2,3.
 4. 8,2.

Câu 7 : Đun nóng este CH3COOC6H5 (phenyl axetat) với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ là

 1. CH3COOH và C6H5OH.
 2. CH3COOH và C6H5ONa.
 3. CH3OH và C6H5ONa.
 4. CH3COONa và C6H5ONa.

Câu 8: Khi đun nóng 0,15 mol HCOOCHtrong dd NaOH (dư) đến khi phản ứng hoàn toàn ta thu được m gam muối HCOONa. Tính iá trị của m là

 1. 10,2.
 2. 13,6.
 3. 8,2.
 4. 6,8.

Hi vọng những bài tập trắc nghiệm lipit này sẽ giúp ích cho bạn nhiều hơn trong quá trình ôn thi. chúc các bạn ôn thi tốt.

 

You may also like

Leave a Comment