Home Tiểu họcLớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

by admin

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Câu 1: 5000 m2 = 0,5 …….. Tên đơn vị thích hợp viết vào chỗ chấm là: (0,5 điểm)

A. ha B. dam2 C. m2 D. dm2

Câu 2: 627,35 : 100 = …………….(0,5 điểm)

A. 62,735 B. 6,2735 C. 627,35 D. 6273,5

Câu 3: 627,35    0,01 = …………… số điền vào chỗ chấm là(0,5 điểm)

A. 62,735 B. 627,35 C. 6,2735 D. 6273,5

Câu 4: 15% của 320kg là: (0,5 điểm)

A. 140kg B. 401kg C. 480kg D. 48kg

Câu 5: Hình tam giác có độ dài đáy là 10cm và chiều cao là 7cm. Vậy diện tích của hình tam giác là: (0,5 điểm)

A. 375m2 B. 387 m2 C. 378 m2 D. 35 m2

Bài 6Tìm  số tự nhiên x  sao cho: 9,8  x  =  6,2  9,8; (0,5 điểm)

A.  9,8 B.  62 C. 98 D.  6,2

Câu 7:

a) Tính tỉ số phầm trăm của hai số: (0,5điểm)   b) Điền dấu  < ; > ; = ; thích hợp vào chổ chấn: (0,5điểm)
45 và 61   83,2 ……… 83,19

 

Câu 8: Đặt tính rồi tính  (2 điểm)

36,75 + 89,46   64,6  4
351 – 138,9   45,54 : 1,8

Câu 9: (1 điểm)

Lớp 5A có 18 học sinh nữ và số học sinh nữ chiếm 60 % số học sinh của cả lớp. Hỏi lớp 5A có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Bài 10:  (3điểm)

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15m. người ta dành 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Đáp án đề thi cuối kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 – 2018

Câu

1

2

3

4

5

6

Khoanh đúng

A

B

C

D

D

D

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 7:

a) Tính tỉ số phầm trăm của hai số: (0,5điểm)   b) Điền dấu  < ; > ; = ; thích hợp vào chổ chấn: (0,5điểm)
45 và 61   83,2  >  83,19
45 : 61 = 0,7377  = 73,77%    

Câu 8: Đặt tính rồi tính  (2 điểm)

36,75 + 89,46 = 126,21   64,6  4 = 258,4
351 – 138,9 = 212,1   45,54 : 1,8 = 25,3

Câu 9: (1 điểm)

Lớp 5A có 18 học sinh nữ và số học sinh nữ chiếm 60 % số học sinh của cả lớp. Hỏi lớp 5A có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Bài giải

Lớp 5A có tất cả số học sinh là:

18 : 60  100 = 30 (học sinh)

Đáp số: 30 học sinh

Bài 10 : (3 điểm)

            Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15m. người ta dành 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Bài giải:

Diện tích mảnh đất :

                                            18  15 = 270 (m2)                     (1điểm)

Diện tích đất để làm nhà :

                                               270  20 : 100 = 54 (m2)              (1điểm)

                                                        Đáp số : 54 m2

Đề tham khảo 2:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời chính xác nhất được. (0,5 điểm)

Bài 1:  Chữ số 5 trong số thập phân 879,457 có giá trị hàng là:

A. Phần mười B. Phần triệu C. Phần trăn D. Phần nghìn

Bài 2:  Số lớn nhất trong các số 0,6;  0,32;  0,047;  0,205 là:

A. 0,32 B. 0,6 C. 0,047 D. 0,205

Bài 3Diện tích của một hình chữ nhật có chiều dài 2,18dm, chiều rộng 1,5dm là:

A. 3,247dm2 B. 32,7dm2 C. 3,27dm2 D. 3,207dm2

Bài 4:  30% của 97 là:

A. 0,291 B. 291 C. 2,91 D. 29,1

Bài 5Tìm  số tự nhiên y bé nhất sao cho: 3,4  y > 20,5

A. y = 5 B. y = 6 C. y = 7 D. y = 8

Bài 6Viết số thích hợp vào chỗ có dấu chấm: 4dm125mm2 = ………………….. mm2

A.  41250 B. 40125 C. 41025 D. 400125

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1Tính :(1 điểm)

9,32  10 =…………………………..                          11,96 : 10 =…………………………..

3,6  100 =…………………………..                          21,3 : 100 =…………………………..

20,09 1000 =…………………………..                      999,9 : 1000 =…………………………..

Bài 2 : Tính: (2 điểm)

De thi cuoi hoc ki 1 lop 5 mon Toan - TH Tran Thoi 2 nam 2015

 

Bài 3 : Tìm x : (2 điểm)

               x + 4,32 = 8,67                                             7,9-x=2,5

                x × 3 = 8,4                                                          x : 3 = 8,4

Bài 4 : (2 điểm)

Một lớp học có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh giỏi khá. Hỏi số học sinh giỏi khá chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của lớp học đó ?

You may also like

Leave a Comment