Home Trung Học Phổ ThôngLớp 12Hóa học 12 Tổng hợp bài tập este về phản ứng thủy phân

Tổng hợp bài tập este về phản ứng thủy phân

by admin

Trong các tính chất hóa học của este thì phản ứng thủy phân este là 1 trong những tính chất hóa học quan trọng, dạng bài tập về phản ứng thủy phân của este cũng là dạng bài tập thường xuyên gặp trong các đề thi đại học, cao đẳng. Bộ đề bài tập este này sẽ giúp các bạn củng cố thêm những lý thuyết về tính chất hóa học của este cũng như rèn luyện kĩ năng làm bài tập của các bạn.

bai tap este 1 va phan ung thuy phan

1/ Dạng bài tập este về xác định công thức

a/ Dạng bài tập este về công thức cấu tạo

Câu 1: Cho chất hữu cơ (A) có mạch thẳng, có CTPT là C4H8O2. Cho 2,2g (A) phản ứng vừa đủ với dd NaOH, cô cạn dd sau phản ứng ta thu được 2,05g muối. xác định công thức cấu tạo của (A) là:
A. HCOOC3H7                  B. C2H5COOCH3              C. C3H7COOH               D. CH3COOC2H5

Câu 2: Khi thủy phân hoàn toàn 1 mol chất este (X) (chỉ chứa chức este) cần vừa đủ 100 g dd NaOH 12% ta thu được 20,4g muối của 1 axit hữu cơ và 9,2 g ancol. Viết công thức cấu tạo của axit tạo nên este (biết ancol hoặc axit là đơn chức) là:

  1. HCOOH                     B. CH3COOH                    C. C2H3COOH                  D. C2H5COOH

Câu 3: Khi làm bay hơi 5,98 gam hỗn hợp là 2 este của axit axetic và 2 ancol đồng đẳng kế tiếp của ancol metylic. chiếm thể tích 1,344 lit (đktc). Xác định công thức cấu tạo của 2 este là:

A.HCOOC2H5 và HCOOC3H7                                            B.CH3COOCH3 và CH3COOC2H5

C.CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7                               D.CH3COOC3H7 và CH3COOC4H9

Câu 4: bài tập este khi thuỷ phân 1 este trong môi trường kiềm ta thu được ancol etylic mà khối lượng của ancol bằng 62% khối lượng của phân tử este. Cho biết công thức của este.

A.HCOOCH3                    B.HCOOC2H5                        C.CH3COOC2H5          D.C2H5COOC2­H5

Câu 5 (ĐH khối B 2007): Cho X là một este no đơn chức, X có tỉ khối hơi so với CH4 là 5,5. Đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH dư ta thu được 2,05 gam muối. Viết CTCT thu gọn của X là:

A.HCOOCH2CH2CH3         B.HCOOCH(CH3)2                  C.C2H5COOCH3                                  D.CH3COOC2H5

Câu 6: (ĐH khối B 2007): Cho 2 este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi ta hoá hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 0,7 gam N2 ( đo ở cùng 1 điều kiện). Xác định CTCT thu gọn của X, Y là:

A.C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2                            B.HCOOC2H5 và CH3COOCH3

C.C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3                             D.HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2

Câu 7: Cho 13,2 g este đơn chức no A tác dụng hết với 150 ml dd NaOH 1M ta thu được 12,3 g muối . Xác định công thức của A:

A.HCOOCH3                B.CH3-COOC2H5                                                C.HCOOC2H5                       D.CH3COOCH3

Câu 8: Khi xà phòng hoá hoàn toàn 2,22g hỗn hợp của 2 este đồng phân X và Y ta cần dùng hết 30ml dd KOH 1M. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 este trên thì ta thu được khí CO2 và hơi nước có thể tích bằng nhau, đo ở cùng điều kiện. xác định CTCT của X, Y là:

A.CH3COOCH3  và HCOOC2H5                                     B.C2H5COOCH3  và CH3COOC2H5

C.C3H7COOCH3  và CH3COOC3H7                               D. Kết quả khác.

Câu 9: Nếu đun nóng 1,1g của 1 este no đơn chức X với dd KOH dư, người ta thu được 1,4g muối. Biết tỉ khối của X so với khí CO2 là 2. Vậy X có CTCT nào sau đây?

A.C2H5COOCH3              B.CH3COOC2H5                    C.HCOOC3H7                             D. CH3COOC2H5

bai tap este ve phan ung thuy phan

b/ Dạng bài tập este về công thức phân tử

Câu 10: Phản ứng xà phòng hoá 17,4g 1 este no đơn chức ta cần dùng 300ml dd NaOH 0,5M. Vậy este có CTPT là:

A.C3H6O2                           B.C5H10O2                               C.C4H8O2                                     D. C6H12O2

Câu 11: X là hỗn hợp của 2 este đồng phân tạo thành từ 1 ancol đơn chức, mạch cacbon không phân nhánh với 1 axit đơn chức. Biết tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 44. Xác định CTPT của X là:

A.C3H6O2                           B.C4H8O2                                C.C5H10O2                                    D.C6H12O2

 2/ Dạng bài tập este về khối lượng

Câu 12: Bài tập este khi phản ứng xà phòng hoá 7,4g este CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH. Tính khối lượng NaOH đã dùng:

  1. 4,0g                         B. 8,0g                                C. 16,0g                              D. 32,0g

Câu 13: (ĐH khối A 2007): Bài tập este khi xà phòng hoá 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dd NaOH0,2M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta cô cạn dd thu được chất rắn khan có khối lượng:

A.8,56 gam                    B.3,28 gam                                  C.10,4 gam                                   D.8,2 gam

3/ Dạng bài tập este về xác định tên

Câu 14 (CĐ 2007): Khi phản ứng đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức ta thu được sản phẩm gồm 4,48 lit CO2 (ở đktc) và 3,6 gam H2O. Nếu ta cho 4,4 gam chất X tác dụng với dd NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hết hoàn toàn ta thu được 4,8 gam muối của 1 axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Cho biết tên của X là:

A.Etyl propionat               B.Metyl propionat                 C.isopropyl axetat                      D.etyl axetat

Câu 15: Đun 5,8 gam chất X ( n-CmH2m +1COOC2H5) với 100 ml dd KOH 0,5 M thì phản ứng xảy ra vừa đủ. Xác định tên của X là:

A.Etyl isobutirat               B.Etyl n-butirat                 C.Etyl propionat                              D.Etyl axetat

giai bai tap este

Thông qua những bài tập este về phản ứng thủy phân này phần nào giúp bạn củng cố lại những kiến thức đã học về este để bạn tự tin hơn khi bước vào kỳ thì tới

You may also like

Leave a Comment