Home Trung Học Phổ ThôngLớp 12 Trình bày quan điểm sáng tác văn học của tác giả Hồ Chí Minh.

Trình bày quan điểm sáng tác văn học của tác giả Hồ Chí Minh.

by admin

Trình bày quan điểm sáng tác văn học của tác giả Hồ Chí Minh.

Đề bài: Em hãy trình bày quan điểm sáng tác văn học của tác giả Hồ Chí Minh

Trong lịch sử văn học Việt Nam, Hồ Chí Minh là tác giả có vị trí đặc biệt quan trọng. Người đã đặt nền móng và khơi dòng cho sự phát triển của nền văn học cách mạng vô sản, đồng thời là tác giả của nhiều áng văn thơ có giá trị cao ở nhiều thời kì lịch sử của dân tộc

Nói đến Hồ Chí MInh, chúng ta nghĩ ngay đến một lãnh tụ cách mạng, một nhà chính trị suốt đời phấn đấu hi sinh vì lí tưởng độc lập dân tộc, vì hạnh phúc đồng bào.

Bài mẫu: Trình bày quan điểm sáng tác văn học của tác giả Hồ Chí Minh.

Bài mẫu: Trình bày quan điểm sáng tác văn học của tác giả Hồ Chí Minh.

 

Sinh thời, Người không có ý định lập thân bằng con đường văn chương và cũng chưa bao giờ nhận mình là nhà thơ, mà chỉ là người bạn của văn nghê, một người yêu văn nghệ. Thế nhưng trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh sớm nhận ra rằng văn thơ là vũ khí lợi hại nhất của người chiến sĩ. Từ đó, Người không ngừng rèn luyện vũ khí này để nó ngày một sắc bén hơn, và để phục vụ cách mạng có hiệu quả hơn.

Đối với Hồ Chí Minh, sáng tác văn thơ được xem là một hành động chính trị, hành động chiến đấu của người cách mạng (tuy nhiên có nhiều khi rảnh rỗi, Người vẫn tìm đến thơ ca như một người bạn để sẻ chia tâm tình). Khi xem văn thơ là vũ khí đấu tranh các mạng, Hồ Chí Minh luôn đề cao tính thiết thực, hiệu quả của nó. Mối quan tâm hàng đầu của Nguời là đối tượng tiếp nhận tác phẩm cụ thể. Trong một lần nói chuyện với các nhà báo,nhà văn, Người đã nêu kinh nghiệm chung cho hoạt động báo chí và văn chương, đó là khi viết bất kì một tác phẩm nào, hãy tự trả lời bốn câu trả lời: “Viết cho ai?” (đối tượng phục vụ), “Viết để làm gì?” (mục đích), “Viết cái gì?” (nội dung) và ” Viết như thế nào?” (hình thức nghệ thuật).

Bài tham khảo: Trình bày quan điểm sáng tác văn học của tác giả Hồ Chí Minh.

Bài tham khảo: Trình bày quan điểm sáng tác văn học của tác giả Hồ Chí Minh.

Quan điểm sáng tác nghệ thuật của Hồ Chí Minh là sự kế thừa truyền thống quý báo trong lịch sử dân tộc. Nhìn lại lịch sử đất nước, chúng ta thấy có những tấm gương đã dùng ngòi bút như một thứ vũ khí lợi hại phục vụ cho cuộc đấu tranh giành độc lập và bảo vệ đất nước. Đó là Lí Thường Kiệt với Sông núi nước Nam, là Trần Quốc Tuấn với Hịch tướng sĩ, là Nguyễn Trãi với Những bức thư gửi tướng tá giặc Minh, với áng thiên cổ hùng văn Bình Ngô Đại cáo, là Phan Bội Châu với những tác phẩm tràn đầy nhiệt huyết cứu nước,…Truyền thống ấy đã được Nguyễn Ái Quốc phát huy trên yêu cầu của thời đại cách mạng mới. Đó là thời đại đấu tranh giai cấp của hai hệ tư tưởng trên phạm vi toàn thế giới. Bởi vậy, Hồ Chí Minh quan niệm nhà văn, nhà thơ phải tự giác xác định trách nhiệm của mình,phải đứng vững trên lập trường tư tưởng vô sản, yêu cầu văn thơ phải phục vụ kịp thời, trực tiếp cho các mục tiêu đấu tranh cách mạng.

Người coi văn học nghệ thuật như “một mặt trận” và các nhà văn là những “chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong

Như vậy,có thể thấy, Hồ Chí Minh là người có quan điểm sáng tác rất dứt khoát, rõ ràng, lấy phục vụ đất nước làm mục đích sáng tác. Quan điểm đó của Người đã có ảnh hưởng sâu rộng đến văn học cách mạng Việt Nam.

Với bài tham khảo “Trình bày quan điểm sáng tác văn học của tác giả Hồ Chí Minh” chúc các bạn học tốt!

 

You may also like

Leave a Comment