Home Ôn thiÔn thi vào lớp 10 Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Toán hệ chuyên tỉnh Quảng Ngải

Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Toán hệ chuyên tỉnh Quảng Ngải

by admin

NỘI DUNG ÔN TẬP THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN – HỆ CHUYÊN

A- SỐ HỌC.
– Phép chia hết; phép chia có dư.
– Ước và bội của hai hay nhiểu số.
– Số chính phương; số nguyên tố; hợp số.
– Phương trình nghiệm nguyên.
– Lý thuyết đồng dư.
– Nguyên tắc cực hạn; nguyên lý Di-rich-lê; các bài toán suy luận có lý.

B- ĐẠI SỐ.
– Biến đổi đồng nhất: đa thức; phân thức; căn thức.
– Phương trình: bậc nhất một ẩn, hai ẩn; bậc hai một ẩn.
– Bất phương trình: bậc nhất một ẩn; bậc hai một ẩn.
– Hệ phương trình: bậc nhất hai ẩn; bậc hai hai ẩn.
– Hệ thức Vi-et của phương trình bậc hai và ứng dụng.
– Phương trình qui về phương trình bậc hai.
– Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.
– Các bài toán về hàm số và đồ thị.
+ Xác định hàm số thỏa mãn tính chất cho trước;
+ Vẽ đường thẳng; parabol.
+ Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng; đường thẳng với Parabol;
Parabol với Parabol;
+ Tính độ dài đoạn thẳng; diện tích tam giác; số đo góc.
– Bất đẳng thức: các phép biến đổi tương đương; bất đẳng thức Cô-si và ứng dụng.
– Các bài toán về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.

C- HÌNH HỌC.
– Các bài toán về tính toán:
+ Độ dài đoạn thẳng;
+ Diện tích các hình;
+ Số đo góc;
+ Tỉ số lượng giác;
+ Giá trị một biểu thức Hình học.
– Các bài toán về chứng minh:
+ Quan hệ song song; quan hệ vuông góc; quan hệ bằng nhau.
+ Đẳng thức Hình học;
+ Tam giác nội, ngoại tiếp đường tròn; Tứ giác nội tiếp dường tròn;
+ Quan hệ giữa đường thẳng với đường thẳng; đường thẳng với đường tròn; đường tròn với đường tròn;
+ Biểu thức Hình học có giá trị không đổi;
– Xác định vị trí của điểm, của đường thỏa mãn tính chất cho trước.
– Quĩ tích; các bài toán về tập hợp điểm (phần thuận và giới hạn):
+ Dạng đoạn thẳng; đường thẳng; tia;
+ Dạng cung tròn; đường tròn.
– Bất đẳng thức Hình học và cực trị Hình học.
– Hình học tổ hợp (các bài toán rời rạc; cực hạn; Di-rich-lê và một số hình đặc biệt có tính chất đặc biệt).
D- Các bài toán suy luận logic:
– Nguyên tắc Di-rich-lê;
– Nguyên tắc cực hạn;
– Các bài toán tổ hợp về số học;
– Các bài toán Hình học tổ hợp;
– Các bài toán phối hợp giữa Hình học, Đại số và Số học;
– Các bài toán suy luận logic.

CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀO 10 MÔN TOÁN- HỆ CHUYÊN TỈNH QUẢNG NGÃI

Đề thi gồm có 5 bài.
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Bài 1: (1,5 điểm) Biến đổi đồng nhất và hàm số.
Chọn một hoặc một số trong các chủ đề:
– Căn bậc hai, bậc ba; các phép tính về căn thức; rút gọn; chứng minh đẳng thức.
– Hàm số và đồ thị.

Bài 2: (1,5 điểm) Số học.
Chọn một hoặc một số trong các chủ đề:
– Phép chia hết; phép chia có dư.
– Ước và bội của hai hay nhiểu số.
– Số chính phương; số nguyên tố; hợp số.
– Phương trình nghiệm nguyên.
– Lý thuyết đồng dư.
– Nguyên tắc cực hạn; nguyên lý Di-rich-lê; các bài toán suy luận có lý.

Bài 3: (2,5 điểm) Phương trình, hệ phương trình và bất đẳng thức.
Chọn một hoặc một số trong các chủ đề:
– Phương trình; hệ phương trình.
– Phương trình qui về bậc hai;
– Phương trình không mẫu mực;
– Phương trình, hệ phương trình chứa tham số.
– Hệ thức Vi-et và ứng dụng.
– Bất đẳng thức; giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.

Bài 4: (3,5 điểm) Hình học.
Chọn một hoặc một số trong các chủ đề:
– Các bài toán về tính toán:
– Các bài toán về chứng minh:
– Xác định vị trí của điểm, của đường thỏa mãn tính chất cho trước.
– Quĩ tích; các bài toán về tập hợp điểm (phần thuận và giới hạn):
– Bất đẳng thức Hình học và cực trị Hình học.
– Hình học tổ hợp (các bài toán rời rạc; cực hạn; Di-rich-lê và một số hình đặc biệt có tính chất đặc biệt).

Bài 5: (1,0 điểm) Bài toán tổng hợp.
– Bài toán suy luận logic (Đại số, Hình học, Số học)

You may also like

Leave a Comment