Home Ôn thi Video ôn thi đại học môn Sinh về về hoán vị gen

Video ôn thi đại học môn Sinh về về hoán vị gen

by admin

Bài tập về hoán vị gen có 3 dạng: Xác định tỷ lệ các loại giao tử; Xác định tỷ lệ các loại kiểu hình; Xác định tần số hoán vị gen và kiểu gen bố mẹ.

You may also like

Leave a Comment